fbpx
Selecteer een pagina
Wet- en regelgeving Fysiotherapie
WGBO - Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De WGBO regelt rechten en plichten van de individuele patiënt en de hulpverlener in hun onderlinge relatie. Relevant is met name de algemene bepaling waarin wordt gesteld dat de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen en dient te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. De wet regelt ook de informatieplicht, het toestemmingsvereiste, de dossierplicht met inzagerecht en vernietigingsrecht, de geheimhoudingsplicht en de bescherming van de privacy.

Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

De wet Marktordening Gezondheidszorg stelt regels inzake de ontwikkeling en ordening van markten op het gebied van de gezondheidszorg en het toezicht daarop.

Zorgverzekeringswet, besluit zorgverzekering

Iedere inwoner van Nederland is via de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg. 

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede en snelle afhandeling van klachten en geschillen. Als praktijkeigenaar en/of leidinggevende moet je de fysiotherapeuten in jouw organisatie informeren over de verplichtingen die volgen uit de Wkkgz en hoe hier binnen de eigen organisatie mee wordt omgegaan. Deze wet beschrijft onder andere de vergewisplicht en de meldplicht.

Vergewisplicht
Ben je van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan ben je verplicht om te controleren of je nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doe je onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen.

Meldplicht
Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten.

Contact

15 + 13 =

FKFysio

 BIG 39917428804

0640551315

info@fkfysio.nl

Klein Vaarwaterweg 14
9164 MA Buren Ameland 

Openingstijden

 

Ma  7:00 - 12:00   | 13:00 - 1800

Di    18:00 - 21:00

Wo  7:00 - 12:00   | 13:00 - 1800

Do   18:00 - 21:00

Vrij  7:00 - 12:00   | 13:00 - 1800

Za    9:00 - 12:00

× Neem contact op